Μαρία Ανδρικοπούλου – Maria Andrikopoulou

Τα έργα της Μαρίας Ανδρικοπούλου διαγράφουν έναν “κύκλο” γύρω από την έννοια της ύλης. Η φύση και το αστικό περιβάλλον αποτελούν το “αρχαιολογικό της σκάμμα”. Εκεί, βρίσκει ύλη, η οποία συλλέγεται ως ίχνος, με σκοπό να συνθέσει ένα νέο όλον· αυτό θα αφηγείται το χρονικό της διαδρομής και της εξέλιξης του θραύσματος. Το τελικό αποτέλεσμα αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, την επιτελεστικότητα ως βασικό μέρος των εικαστικών μέσων που χρησιμοποιεί. Η Ανδρικοπούλου μέσα από τα έργα της, προσπαθεί να ερευνήσει, να αφηγηθεί και να “συλλέξει” τις έννοιες του χρόνου, της φθοράς, της διαδρομής, του μέρους και του όλου, της μνήμης και της ενθύμησης· ο θεατής με τη σειρά του θα καρπωθεί το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής.

Maria Andrikopoulou’s artwork outlines a circle around the meaning of mater. Her own ‘archaeological excavation place’ consists of the nature and the urban space. Matter is collected as a hint, in order for a new coherent entity to be created. This new body will be a narration of the time, the route and the evolution of fragments. The outcome reveals the performativity, which is one of the basic art media she uses. Andrikopoulou tries to research, narrate, and conceive the concept of time, decay, route, matter, memory and remembrance; the spectator, through her artwork, will “harvest” the results of this effort.

http://www.maria-andrikopoulou.gr/

1. Συγκομιδή, 2015, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

Συγκομιδή / Harvest

2015, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

2015, installation, mixed media, variable dimension

2. Αναδόμηση, 2018, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

Αναδόμηση / Reconstruction

2018, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

2018, installation, mixed media, variable dimensions

3. Αναμονές, 2018, γλυπτό ,σιδερόβεργες, ξερά φύλλα, 136 x 35 x 29 cm

Αναμονές / Grafting column

2018, γλυπτό, σιδερόβεργες, ξερά φύλλα,136 x 35 x 29 cm

2018, sculpture, concrete, rebars, dry leaves, 136 x 35 x 29 cm

4. Aντιστοιχία, 2012 - 2017, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

Aντιστοιχία / Correlation

2012 – 2017, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

2012 – 2017, installation, mixed media, variable dimensions

5. Νεκρή φύση, 2018, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, 5 x 39 x 30 cm

Νεκρή φύση / still life

2018, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, 5 x 39 x 30 cm

2018, installation, mixed media, 5 x 39 x 30 cm

6. Κέντρο κενό, 2014, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, 210 x 230 cm

Κέντρο κενό / Empty center

2014, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, 210 x 230 cm

2014, installation, mixed media, 210 x 230 cm

مكتوب7, λεπτομέρεια έργου, 2016, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

مكتوب7, λεπτομέρεια, 2016, εγκατάσταση, μεικτή τεχνικη

detail, 2016, installation, mixed media

8. Αστικό φυτολόγιο, 2018, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

Αστικό φυτολόγιο / Urban herbarium

2018, εγκατάσταση, μεικτή τεχνική, μεταβλητές διαστάσεις

2018, installation, mixed media, variable dimensions

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s